Sárga Harcos hullámvarázs

  TZOLKIN   PALOTÁI

                        
     

                4. Az adakozás sárga déli palotája – Az intelligencia terme

                                                                              

         16. Hullámperiódus: A Sárga Harcos – az intelligencia ereje

          KIN 196 - KIN 208

(2012.12.10.- 2012.12.22.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 196 (12.10.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 197 (12.11.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 198 (12.12.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 199 (12.13.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 200 (12.14.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 201 (12.15.)

Megjelenik a HARCOS által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 202 (12.16.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 203 (12.17.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 204 (12.18.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 205 (12.19.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 206 (12.20.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 207 (12.21.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 208 (12.22.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


HARCOS -CIB

Hullámtéma:

 

„Cib (Harcos) a kozmikus kommunikáció csatornája, melyen keresztül elérhe­tővé válik a tudatosság univerzális hálója. Figyeld meg a Cib csillagjelen a háromszor három oszlopot. …A Kabbala tradíciójában ezek az oszlopok jelképezik a kozmikus tudat felé vezető három különböző utat. A baloldali oszlop az elme útja, a kibontakozó tudás intellektuális virágzása. A baloldali oszlop a szív oszlopa, ünneplés, érzések, szenvedély és természet. A központi oszlop a középút, az arany ösvény, amely egyesíti a szívet és az elmét az isteni odaadás és szolgálat által. Ez az arany oszlop lobbantja lángra szíved­ben a tüzet, és fedi fel a kozmikus tudást. Ezt a központi oszlopot vagy utat chutz-nak, vagy nyílnak nevezik mely közvetlenül az újraegyesülés és kozmikus tudatosság felé vezet téged. ..Akik a középső oszlop útját járják, paradox módon "mindent odaad­nak, és semmit nem akarnak elérni". Ez az út az örök kérdés, melyre nincs nyilvánvaló válasz: "Mi a semmi? Hogy van az, hogy vagyok, és mégsem vagyok?" Amikor ezt a kérdést nyitottan, meditációban teszed fel, a közepén látható spirál-szimbólum aktiválódik. Ez a spirál jelképezi az emberi létezés örök talányát, a kozmikus kérdőjelet. Ez a szívből jövő kiáltás, mely kéri: "Vezesd lépéseimet lényem tökéletes mintázata szerint, a mélyebb megértés és bölcsesség misztériumaiba. Én vagyok az ének, mely az igazság gyökerét keresi. A vezettetésbe vetett bizalom alapvető a középső oszlop pozíciójá­nak eléréséhez. Bízz a Szellemben, hogy mindent megad, amire szük­séged lehet, és bízz abban, hogy amit kapsz, legmagasabb fejlődésedet szolgálja. Bízz a Fény Tudatának bölcsességében. Bízz Esszenciális Ön-valódban, és bízz abban, hogy mások is tökéletes útjukat járják. Bízz belső hangodban, érzelmeidben, a pillanatról pillanatra történő vezettetésben. Ez a Szellem tiszta megerősítése. Bizalmad legyen nyitott edény a Szellem, a misztikus intelligencia, az isteni vezettetés felé. Való­sítsd meg a kozmikus intelligenciával való egyesülést. Cib-el kapcsolatos univerzális szimbólum a révész botja. Ez a bot igazságod kézzel fogható megnyilvánulása - ideák, koncepciók, és spiri­tuális teremtmények melyek misztikus felfedezési utadból jönnek elő. ..Cib egyik leghatalmasabb árnyéka a belső hangodba vetett bizalom hiánya. Gyakran előfordul, hogy oroszlánüvöltésre várva nem veszed észre a Szellem finomabb üzeneteit. Az isteni kommunikáció sejtszinten irányítja az átalakulást, az értelem birodalmán kívül. A kételkedés és fé­lelem blokkolja ezt a bizalmat. Elektromágneses töltést és holografikus maradványokat hagynak a testedben, melyek gátolják a kozmikus kom­munikációt. Esszenciális Önvalód mindig közvetlen kapcsolatban van a kozmikus tudatossággal. Bízz abban, hogy képes-vagy világos belső taní­tásokat átvenni. Cib árnyékában a transzformáció lehetősége ezeknek a blokkoknak feloldásában, meggyógyításában rejlik. Kezd azzal, hogy eredendő jo­god alapján egyszerűen csak kéred a Szellemtől a vezettetést - és az egyesülést a kozmikus tudatossággal. Ha érzed, hogy blokk van benned, vagy elveszíted az összeköttetést, tisztítsd meg magad, és emelkedj. Me­ditációban, imában hívd be összeköttetésedet az éggel. Kérd saját gyó­gyulásodat. Vezettetést fogsz kapni az önmagadnak való megbocsátás és az integrálás felé. A révész tiszta utat kínál a közvetlen vezettetés irá­nyába. Bízz misztikus intelligenciádban, és belső bölcsességedben. Vannak, akik ezt a belső tudást "spirituális kormánykeréknek" nevezik. Sokféle formában jelenhet meg. Leggyakoribbak a megerő­sítések, erős érzetek, bizsergés, a Szellem érintése. Lehet finom testmozgás, vagy speciális testérzet, melynek során energia vezetődik át az ide­grendszeren. Ebben az esetben, amikor az üzenet megérkezik, a test egy akaratlan mozdulattal válaszol, egy vibrálással, egy érzéssel. Vannak akik melegséget éreznek a szívükben, vagy a napfonat csakrában. Má­sok hangokat hallanak, színeket, mintákat, képeket látnak. Megint má­sok belső megértést, energiát, hirtelen tudást érzékelnek, amit újra és újra megerősítések követnek. Ezek közül bármelyik eszköz a te spiritu­ális iránytűd részévé válhat. Figyelj ezekre a finom jelzésekre. Tudod, hogy mikor jelez valami belül, és mikor nem. Cib árnyékában az információ minden szintről érkezhet, és nem mindig tiszta. Személyes vágyak és óhajok, vagy az alacsonyabb asztrális világok elhomályosíthatják. Ez a tudatnak az a birodalma, ahol a faj­tudat gondolatai és hiedelmei fészkelnek. Ha ebből a birodalomból' érkezik üzenet, az lehet, hogy nem teljesen tiszta. Ezért fontos, hogy vezettetésedet saját spirituális iránytűd igazolja vissza. Minden ember képes észlelni és megérteni az igazságot. A lényeg a tisztaságra való ráhangolódás és Esszenciális Önvalód megidézése. Ez túlmutat az emberi vágyak, és elmúlt tapasztalatok befolyásán. Amikor iránymutatást kérsz, légy természetes és elfogulatlan. Ez felszabadítja a tisztaság mezejét. Ne feledd: Esszenciális Önvalód a kozmikus tuda­tosságod őre. Ha megidézed, segít abban, hogy csakis az isteni irány­mutatás bölcsessége hatoljon be tudatodba. Légy olyan, mint Cib, a maja bagoly, az igazság bölcsességével megáldott vezető a sötétségben. Hangolódj rá a szeretet rezgésére, és tiszta szándékod magához vonzza, a kozmikus tudatosságot, amit keresel.”                                                                          Maja Orákulum